اینکوباتور یخچال دار | ژال طب
اینکوباتور یخچال دار JI •    بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای  •    بدنه داخلی از ورق استن لس استیل   •    رنج دمایی (40- 4 ) درجه سانتیگراد  با دقت 0.5 ± درجه  •     ...
اینکوباتور شیکردار |ژال طب
اینکوباتور شیکردار JSH •    بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای  •    بدنه داخلی از ورق استن لس استیل   •    رنج دمایی (40- 4 ) درجه سانتیگراد  با دقت 0.5 ± درجه  •     ...