اینکوباتور

اینکوباتور دستگاهی است که به منظور کشت، رشد و نگهداری نمونه های زنده نظیر سلول ها و میکروب ها استفاده می گردد. این دستگاه با تامین میزان مطلوب دما، رطوبت، دی اکسید کربن، اکسیژن درون خود شرایط تجرب لازم برای کشت و نگه داری سلول ها، میکروب ها، ملکول ها را فراهم می آورد. دستگاه اینکوباتور دستگاهی است که در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی، زیست شناسی، میکروبیولوژی به عنوان محیط کشت جهت رشد سلول ها و میکروب های زنده مورد استفاده می گیرد. این محصول براساس مکانیزمی که دارد می تواند شرایط مناسبی برای رشد ارگانیسم ها باشد. برای تهیه این محصول به سایت ژال طب مراجعه نمائید.