بانک خون 

بانک خون به مخازنی گفته می شود که محل نگهداری خون های اهدایی است. هرگاه بیماری به خون نیاز پیدا کرد. بتواند به سرعت از آن استفاده کند. در برخی از بیمارستانها بانک خون وجود دارد. افراد بسیاری هستند که علاوه بر سلامت جسم خودشان برای کمک به دیگران نیز خون اهدا می کنند. معمولا خون را در دمای پایین نگهداری می کنند. این فرآیند گرفتن خون و نگهداری آن به این دلیل است که این خون ها جایگزین خون های از بدن رفته در جریان خونریزی را جبران کند. ترکیبات خون مورد استفاده قرار می گیرد. برای اهدای خون یا دریافت خون به سایت ژال طب مراجعه نمائید.