گواهینامه ها | ژال طب
گواهینامه ها  80- مجوز تولید اداره تجهیزات اداره کل تجهیزات پزشکی دیپ فریز یخچال آزمایشگاهی مجوز تولید اداره تجهیزات فریزر40- مجوز تولید اداره تجهیزات پزشکی مجوز تولید اداره تجهیزات اینکباتور یخچالدار ISO13485 ...