دانشگاه ها

 • دانشگاه تهران
 • گروه اصلاح نباتات دانشگاه تربيت مدرس
 • دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس
 • دانشگاه تهران – پرديس ابوريحان
 • دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران(كرج)
 • دانشگاه تربيت معلم كرج – گروه علوم پايه
 • دانشگاه الزهراء
 • دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 • دانشكده دامپزشكي شيراز
 • دانشگاه علوم پزشكي اراك
 • دانشگاه علوم پزشكي قم
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه 
 • دانشگاه شاهرود
 • دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 • دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهواز
 • دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 • دانشگاه كشاورزي – كرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 • دانشگاه شریف
 • دانشكده داروسازي دانشگاه اصفهان
 • اداره دامپزشكي تبريز 
 • دانشگاه شهركرد
 • دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 • دانشگاه محقق اردبيلي 
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • دانشگاه شاهد
 • دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه سمنان
 • دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان شمالي
 • دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 • دانشكده پيرا پزشكي يزد
 • دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين 
 • معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 • پژوهشگاه بوعلي سينا- مشهد
 • دانشگاه وليعصر رفسنجان
 • دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
 • اداره دامپزشكي تبريز
 • دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
 • مرکز بهداشت استان اصفهان 
 • دانشگاه آزاد اسلامي قم 
 • دانشکده دامپزشکی رازی کرمانشاه 
 • دانشگاه دامغان
 •  دانشگاه  امام حسین 
 • دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
 • دانشگاه آزاد اسلامي جهرم
 • دانشگاه آزاد اسلامي رودهن
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • كلينيك شهيد حيدري تهران ( سازمان تامين اجتماعي )
 • درمانگاه طوس ( سازمان تامين اجتماعي )
 • دانشگاه آزاد پرند 
 • مركز طبي كودكان تهران
 • مركز قلب تهران
 • دانشگاه آزاد کرج 
 • دانشکده پرستاری حضرت زینب لار
 • بانک چشم مشهد